Scopul si obiectivele Asociatiei

Scopul si obiectivele Asociatiei

Art. 4.
(1) Asociatia se constituie in scopul infiintarii, organizarii, reglementarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a unor activitati ale serviciului de salubrizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre prin intermediul unui operator/unor operatori sau după caz , operator regional înfiinţat de asociati, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului.

Activitatile serviciului de salubrizare ce fac obiectul asocierii sunt:
a) precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;
b) sortarea deseurilor municipale;
c) depozitarea controlata a deseurilor municipale;
d) maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;
e) curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;
f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj;
g) colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);
h) colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei;
i) colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala;
j) dezinsectia, dezinfectia si deratizarea.

(2) Asociatia este mandatata, in conditiile legii, prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale asociatilor sa exercite, in numele si pe seama acestora, dreptul de a delega gestiunea serviciului de salubrizare, transferat in responsabilitatea ei, inclusiv de a concesiona administrarea si exploatarea bunurilor din domeniul public si/sau privat al unitaţilor administrativ-teritoriale membre care alcatuiesc sistemele de utitati publice aferente acestuia.
Forma de gestiune a serviciului de salubrizare va fi gestiunea delegata, care se va realiza, in baza unui/mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii denumit(e) in continuare contract(e) de delegare, atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legilor speciale aplicabile.
Contractul de delegare a gestiunii se atribuie:
− unui operator/unor operatori selectaţi printr-una din procedurile concurenţiale prevăzute la art. 30 alin.(8) şi alin. (12) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
− operatorului regional infiintat de unitatile administrativ-teritoriale prin atribuire directa, in conditiile art. 311 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Asociatii declara ca interesul comun ce sta la baza constituirii Asociatiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre pentru imbunatatirea calitatii serviciului de salubrizare, in conditiile unor tarife si/sau taxe care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei si principiul “poluatorul plateste”, atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia mediului, precum si cresterea capacitatii de atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare in infrastructura tehnico-edilitara aferenta unor activitati ale serviciului de salubrizare.

Art. 5.
(1) Obiectivele Asociatiei sunt urmatoarele:
a) sa elaboreze si sa aprobe strategia de dezvoltare comuna a activitatilor serviciului de salubrizare care i-au fost incredintate;
b) sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta unor activitati ale serviciului de salubrizare;
c) sa constituie interfata pentru discutii si sa fie un partener activ pentru autoritatile administratiei publice locale in ceea ce priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a serviciului de salubrizare, in scopul de a coordona politicile si actiunile de interes general;
d) sa elaboreze si sa aprobe caietul/caietele de sarcini si regulamentul/regulamentele unor activitati ale serviciului de salubrizare;
e) sa elaboreze si sa aprobe documentatiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare si sa stabileasca conditiile de participare si criteriile de selectie a operatorilor, cu exceptia situatiei atribuirii directe conform prevederilor art. 311 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) sa incheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea impreuna calitatea de delegatar, astfel cum este prevazut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. (In functie de specificul activitatilor care compun serviciul de salubrizare, delegatar pot fi toti membrii Asociatiei pentru toate activitatile sau numai o parte din acestia pentru anumite activitati.);
g) sa monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare si sa informeze regulat membrii sai despre aceasta, sa urmareasca indeplinirea obligatiilor asumate de operatori (indeosebi in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate operatorilor si calitatea serviciului furnizat utilizatorilor) si, in conformitate cu mandatul primit si cu prevederile contractuale, sa aplice penalitatile contractuale;
h) sa identifice si sa propuna orice masuri si actiuni in legatura cu serviciile de salubrizare incredintate, vizand:
− pastrarea tarifelor in limitele de suportabilitate ale colectivitatilor locale deservite, cu respectarea principiului „beneficiarul plateste”;
− cresterea progresiva a ariei de coperire a serviciului;
− cresterea calitativa si cantitativa a serviciilor de salubrizare si gestionarea administrativa si comerciala eficienta a acestora;
− buna gestiune a resurselor financiare, materiale si umane puse la dispozitia sa.
h) sa identifice si sa propuna orice actiuni vizand cresterea oportunitatilor de finantare a proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de salubrizare;
i) sa imbunatateasca planificarea investitiilor in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de salubrizare.

(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociatiei, prin prezentul Statut asociatii mandateaza Asociatia sa exercite in numele si pe seama lor urmatoarele atributii:
a) incheie contracte sectoriale, contracte de achizitii publice avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, precum si contracte de concesiune de lucrari destinate furnizarii/prestarii serviciului/serviciilor transferate in responsabilitatea sa si isi asuma obligatii in nume propriu;
b) angajeaza, suspenda si dupa caz, elibereaza din functie personalul de conducere al operatorului regional si personalul de conducere si executie din aparatul propriu;
c) stabileste modul de organizare, functionare si gestionare a unor activitati ale serviciului de salubrizare incredintate, precum si administrarea, functionarea si exploatarea infrastructurii tehnico- edilitare aferente acestora;
d)initiaza si fundamenteaza programe de reabilitare, modernizare si dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente activitatilor serviciului de salubrizare încredintate.
e) elaboreaza, adopta si amendeaza bugetul de venituri si cheltuiele;
f) elaboreaza, adopta sau amendeaza hotarari, decizii, coeme sau regulamente,
g)initiaza si apara in procese, in nume propriu interesele comune ale asociatilor;
h) exercita si alte atributii care i-au fost conferite prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a Asociatiei.